Välj en sida
Kommuniké från årsstämman i Baltic Forest AB
Årsstämman i Baltic Forest AB (publ) har avhållits den 8 mars 2018 varvid stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman.Under sina anförande på årsstämman redogjorde Styrelseordförande Jonas Silfverschiöld för utvecklingen i bolaget.

Vid årsstämman fattades bland annat följande beslut:

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning för verksamhetsåret 2016/2017.

Årsstämman beslutade att årets förlust, totalt 669 855 kr överförs i ny räkning.

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet.

Årsstämman beslutade att styrelsen skall bestå av 3 ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Att omval sker av samtliga styrelseledamöterna Jonas Silfverschiöld, Marcus Jibreus och Marcus Ölvestad och att inga styrelsearvoden utgår till styrelsen. Jonas Silfverschiöld omväljs till styrelsens ordförande

Årsstämman beslutade att bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av B-aktier upp till aktiekapitalgränserna i bolagsordningen. Syftet med bemyndigandet är att anskaffa ytterligare kapital. Emissionskursen skall vid varje tillfälle sättas så nära marknadsvärdet som möjligt.

Stämman beslutade om att ändra i bolagsordningen och att bolaget ska ha bokslutsår kalendervis (1/1-31/12).

Länk till årsredovisning. 

För ytterligare information kontakta Marcus Jibreus, Baltic Forest AB, info@balticforest.se.