Välj en sida

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Baltic Forest AB

Aktieägarna i Baltic Forest AB kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den 8 mars 2018 kl 10.00. Platsen är Birger Jarlsgatan 20 i Stockholm, portkod: 0177, 4 vån.

Rätt att deltaga i stämman
Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall vara registrerad i aktieboken i eget namn per den 2 mars 2018.

Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande till bolaget kan ske per brev ställt till Baltic Forest AB c/o J&Ö Kapitalförvaltning AB, Birger Jarlsgatan 20, 114 34, Stockholm, eller via e- post till js@balticforest.se senast den 1 mars 2018 kl 12.00. Vid anmälan bör anges namn och telefonnummer.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller flera justeringsmän.
4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkänna förslag till dagordning.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut angående
a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning.
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i före- kommande fall den fastställda koncernbalansräkningen.
c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören, när sådan finns.
d) Beslut om att ge styrelsen bemyndigande att fatta beslut om nyemissioner av preferensaktie av serie B upp till gränsen i Bolagets bolagsordning fram till nästa ordinarie bolagsstämma.
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
9. Val av
a) styrelse och eventuella styrelsesuppleanter
b) revisorer och eventuella revisorssuppleanter när så skall ske
10. Annat ärende, som ankommer stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

/Styrelsen