Välj en sida

Aktieägarna i Baltic Forest Fund 1 AB, org.nr 556863-4769 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 6 mars 2023, klockan 10:00 på Birger Jarlsgatan 2, våning 5 i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 09:45. 

Anmälan

 Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska: 

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena på avstämningsdagen fredagen den 24 februari 2023; och 
  • dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast tisdagen den 28 februari 2023. Anmälan ska ske via e-post till js@balticforest.se eller via post till Bolaget under adress Baltic Forest AB, Hersbyvägen 17, 181 42 Lidingö. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två). Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar. 

Ombud etc.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktens giltighetstid får vara högst fem år om det särskilt anges. Anges ingen giltighetstid gäller fullmakten högst ett år. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas per brev till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.balticforest.se. 

 Förvaltarregistrerade aktier 

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen fredagen den 24 februari 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 28 februari 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken. 

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman 

2. Upprättande och godkännande av röstlängd 

3. Val av en eller flera justeringsmän 

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 

5. Godkännande av förslag till dagordning 

6. Beslut om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av preferensaktier av serie B för återbetalning till aktieägarna 

7. Beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier 

8. Stämmans avslutande 

Styrelsens förslag till beslut 

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman 

Styrelsen föreslår att advokat Caroline Söderberg från Advokatfirman Delphi väljs som ordförande vid stämman. 

Punkt 6. Beslut om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av preferensaktier av serie B för återbetalning till aktieägarna 

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital med 73 992 kronor genom indragning av 295 968 preferensaktier av serie B (”B-aktier”), envar aktie med ett kvotvärde om 0,25 kronor. Ändamålet med minskningen är återbetalning till Bolagets aktieägare med ett belopp om 68 kronor per inlöst B-aktie (vilket överstiger kvotvärdet med 67,75 kronor), d.v.s. ett belopp om totalt 20 125 824 kronor. Den del av inlösenbeloppet som överstiger aktiernas kvotvärde kommer att tas från Bolagets fria egna kapital. 

De aktier som ska dras in är de aktier för vilka inlösen påkallats av Bolagets aktieägare. De aktieägare som var införda i aktieboken per avstämningsdagen den 27 januari 2023 har haft rätt att påkalla inlösen av B-aktier i Bolaget under acceptperioden 30 januari 2023 till och med den 13 februari 2023. Acceptsedel med information om hur aktieägarna skulle gå tillväga för att utnyttja erbjudandet om frivillig inlösen samt erbjudandehandling distribuerades till samtliga på avstämningsdagen direktregistrerade aktieägare i det av Euroclear Sweden AB förda avstämningsregistret den 30 januari 2023. 

Utbetalning av inlösenbeloppet ska ske den 13 mars 2023 enligt överenskommelse mellan Aqurat Fondkommission AB och Bolaget, under förutsättning att beslutet om minskning av aktiekapitalet och beslutet om fondemission, enligt punkt 7 nedan, registrerats vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 

Bolagsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. 

På årsstämman den 29 juni 2022 fastställdes Bolagets disponibla vinstmedel till 20 125 857 kronor som överfördes i ny räkning. Efter årsstämman har inga ytterligare värdeöverföringar skett från Bolaget. Det enligt 17 kap 3 § första stycket aktiebolagslagen disponibla beloppet uppgår således, före genomförandet av de föreslagna åtgärderna, till 20 125 857 kronor och kommer efter genomförandet av dessa åtgärder att uppgå till 74 025 kronor. 

Beslutet om minskning av aktiekapitalet med återbetalning till aktieägarna genom indragning av B-aktier enligt denna punkt 6 kan genomföras utan inhämtande av Bolagsverkets eller allmän domstols tillstånd, eftersom Bolaget i anslutning till registreringen av minskningen av aktiekapitalet samtidigt kommer att genomföra en fondemission enligt punkt 7 nedan, innebärande att varken Bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar. 

Bolagsstämmans beslut är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman, tillämpat inom varje aktieslag som är företrätt vid stämman. Stämmans beslut ska vidare vara villkorat av att stämman samtidigt beslutar om fondemission för att återställa Bolagets aktiekapital enligt förslaget i punkt 7. 

Punkt 7. Beslut om fondemission utan utgivande av nya aktier 

För att möjliggöra att minskningen av aktiekapitalet enligt punkten 6 ovan ska kunna genomföras utan ett tillståndsförfarande hos Bolagsverket föreslår styrelsen att Bolaget genomför en fondemission varigenom Bolagets aktiekapital ökas med 73 992 kronor och återställs till det belopp som aktiekapitalet uppgick till före minskningen. 

Aktiekapitalet ska ökas genom överföring av medel från fritt eget kapital. Fondemissionen ska genomföras utan utgivande av nya aktier. 

Bolagsstämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket. Stämmans beslut ska vara villkorat av att stämman även beslutat om inlösen av aktier enligt förslaget i punkt 6. 

Aktieägares rätt att begära upplysningar 

Enligt 7 kap. 32 § och 57 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. 

Handlingar 

Handlingar som enligt aktiebolagslagen ska hållas tillgängliga före stämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Hersbyvägen 17, 181 42 Lidingö samt på Bolagets webbplats, www.balticforest.se, senast två veckor före stämman. Nämnda handlingar, inklusive denna kallelse, kommer även att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress. 

Behandling av personuppgifter 

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna hanteras hänvisas till: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. 

_________________________

Stockholm i februari 2023

Baltic Forest Fund 1 AB (publ)

Styrelsen