Välj en sida

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Baltic Forest AB

 

Aktieägarna i Baltic Forest AB kallas härmed till ordinarie bolagsstämma den

13 april 2015 kl 13.00. Platsen är Skeppsbron 16 i Stockholm, portkod: 1982, 1 vån.

 

Rätt att deltaga i stämman

Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall vara registrerad i aktieboken i eget namn per den 7 april 2015.

 

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande till bolaget kan ske per brev ställt till Baltic Forest AB, Skeppsbron 16, 111 30 Stockholm, eller via e-post till js@balticforest.se senast den 7 april 2015 kl 12.00. Vid anmälan bör anges namn och telefonnummer.

 

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller flera justeringsmän.
 4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkänna förslag till dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut angående
 8. a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och

koncernbalansräkning.

 1. b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i före- kommande fall den fastställda koncernbalansräkningen.
 2. c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören, när sådan finns.
 3. d) Beslut om att ge styrelsen bemyndigande att fatta beslut om nyemissioner av preferensaktie av serie B upp till gränsen i Bolagets bolagsordning fram till nästa ordinarie bolagsstämma.
 4. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
 5. Val av
 6. a) styrelse och eventuella styrelsesuppleanter
 7. b) revisorer och eventuella revisorssuppleanter när så skall ske
 8. Annat ärende, som ankommer stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

 

/Styrelsen