Välj en sida
Aktieägarna i Baltic Forest Fund 1 AB (publ), 556863-4769, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 maj 2019 kl. 14.00, på Birger Jarlsgatan 20 i Stockholm, portkod: 0177, vån 4. Deltagande på årsstämman Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall
 • dels vara registrerad i aktieboken i eget namn per den 10 maj 2019,
 • dels anmäla sitt deltagande till Bolaget per brev ställt till Baltic Forest Fund 1 AB c/o J&Ö Kapitalförvaltning AB, Birger Jarlsgatan 20, 114 34, Stockholm, eller via epost till js@balticforest.se senast den 10 maj 2019 kl 12.00.
Vid anmälan bör anges namn och person- eller organisationsnummer samt gärna telefonnummer. Förslag till dagordning
 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller flera justeringsmän
 4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av förslag till dagordning
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut angående
 8. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 9. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i före- kommande fall den fastställda koncernbalansräkningen
 10. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören, när sådan finns
 11. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
 12. Val av
 13. styrelse och eventuella styrelsesuppleanter
 14. revisorer och eventuella revisorssuppleanter när så skall ske
 15. Styrelsens föreslår att årsstämman beslutar om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om att ge styrelsen bemyndigande att fatta beslut om nyemissioner av preferensaktie av serie B upp till gränsen i Bolagets bolagsordning fram till nästa ordinarie bolagsstämma
 16. Stämmans avslutande
Övrigt För giltigt beslut enligt styrelsens avgivna förslag under punkt 10 fordras att beslutet biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, eller bolagets förhållande till annat koncernbolag. Behandling av personuppgifter För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till Bolagets integritetspolicy. _________________________ Stockholm i april 2019 Baltic Forest Fund 1 AB (publ) Styrelsen