Välj en sida

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BALTIC FOREST FUND 1 AB (PUBL)
Aktieägarna i Baltic Forest Fund 1 AB (publ), 556863-4769, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma

fredagen den 5 juni 2020 kl. 11.00, på Birger Jarlsgatan 20 i Stockholm, portkod: 1219, vån 4.

Deltagande på årsstämman

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall:

 • –  dels vara registrerad i aktieboken i eget namn per den 30 maj 2020 (eftersom avstämningsdagen infaller på en lördag måste dock aktieägare vara införd i aktieboken redan fredagen den 29 maj 2020),
 • –  dels anmäla sitt deltagande till Bolaget per brev ställt till Baltic Forest Fund 1 AB Birger Jarlsgatan 20, 114 34, Stockholm, eller via epost till js@balticforest.se senast måndagen den 1 juni 2020 kl 12.00.

Vid anmälan bör anges namn och person- eller organisationsnummer samt gärna telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Anmälan bör, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida www.balticforest.se. Den skickas också utan kostnad med post till de aktieägare som kontaktar bolaget på ovan angivet sätt och begär att få kallelsen per post och därvid uppger sin postadress.

Information med anledning av Covid-19 (coronaviruset)

För aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning med anledning av coronaviruset vill vi understryka möjligheten att inte närvara personligen vid årsstämman utan att istället delta via ombud. Motsvarande möjlighet uppmanar Bolaget även för aktieägare som är sjuka, nyligen har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp.

Bolaget följer utvecklingen gällande coronaviruset noggrant liksom instruktioner från myndigheter, och kommer publicera uppdaterad information om årsstämman på webbplatsen om nödvändigt.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller flera justeringsmän.
 4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av förslag till dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut angående:
 1. a)  fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 2. b)  dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda koncernbalansräkningen,
 3. c)  ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören, när sådan finns.
 1. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor.
 2. Val av:

.

 1. a)  styrelse och eventuella styrelsesuppleanter,
 2. b)  revisorer och eventuella revisorssuppleanter när så skall ske.

10. Styrelsen föreslår att bolagsstämman ska fatta beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av B-aktier i Bolaget. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många B-aktier kunna ges ut som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att anskaffa ytterligare kapital för att stärka Bolagets kapitalbas och för eventuella förvärv samt i syfte att genomföra omstruktureringar i Bolagets koncern- eller ägarstruktur.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission mot kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning. Emissionskursen ska vid varje tillfälle sättas så nära marknadsvärdet som möjligt. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att besluta om de mindre ändringar i stämmans beslut som kan erfordras i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket eller på grund av andra formella krav.

För giltigt beslut av bolagsstämman enligt denna punkt fordras att beslutet biträds av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

11. Stämmans avslutande.

Övrigt

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, eller bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till Bolagets integritetspolicy. _________________________

Stockholm i maj 2020

Baltic Forest Fund 1 AB (publ)

Styrelsen

2/2